REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO HONORINE.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach www.honorine.pl, a w szczególności: składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania Klientowi zamówionych produktów, formy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów, zasady korzystania z usług Newslettera oraz zakładania indywidualnego konta Klienta, jak również uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów.

2. Sklep Honorine jest własnością Moniki Olszewskiej, działalność jest prowadzona na zasadach Działalności Nierejestrowej określonych w pakiecie ustaw zwanych Konstytucją Biznesu, (zwaną dalej „Sklepem”).

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aromaterapeutycznych.

4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną („Klient”).

5. Sklep prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Polski jak i prowadzi wysyłkę produktów zagranicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy (w celu zamówienia produktów z wysyłką za granicę prosimy przed złożeniem zamówienia online o kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym honorineperfumy@gmail.com

6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.


II. OFERTA

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek.

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznej ceny zamówienia w zależności od obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Składając zamówienie, Klient jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3. Sprzedawane przez Sklep produkty są ręcznie wyprodukowane w Polsce w oparciu o certyfikowane komponenty zakupione w granicach Unii Europejskiej oraz zapakowane w pojemniki zakupione również wewnątrz

4. Sklep dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości i ustawień ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości.

5. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez Sklep.

6. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie dokonania transakcji uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.


III. ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem www.honorine.pl.

2. Klienci Sklepu mogą składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie bez konieczności rejestracji oraz zakładania konta. Dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisywane są w formularzu serwisu PayPal, który obsługije płatności.

W trakcie realizacji płatności PayPal wymaga podania następujących informacji:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu kontaktowego;

- adres e-mail.


6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest nieodpłatne.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowym.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią zamówienia, gdzie Klient w zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w nim produktów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy oraz odbioru zamówionych produktów.

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Sklep wysyła automatycznie potwierdzenie zapłaty.

4. W przypadku złożenia zamówienia, przekazuje zamówienie do realizacji przy jednoczesnym dokonaniu zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o Prawach konsumenta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia transakcji zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży wybranych produktów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sklep zamówień, aż do wyczerpania produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanego formularza odnoszącego się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania produktu do wysyłki do Klienta. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie drogą e-mailową (w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku) honorineperfumy@gmail.com.

SPRZEDAŻ PRÓBEK PERFUM

8. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania z wybranymi produktami, Sklep prowadzi sprzedaż próbek zapachów 1 ml („Próbki zapachów”).

9. Jednorazowo Klient ma możliwość zamówić tylko 3 zestawy próbek. W celu zakupienia pojedynczych próbek konkretnego zapachu, prosimy o kontakt przez e-mail.


IV. FORMY PŁATNOŚCI

Składając zamówienie, Klient ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego produktu:

1.Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYPAL - prowadzonego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.paypal.pl/pl.

2. Płatność przelewem na konto dla zamówień składanych drogą e-mailową:


Na rachunek: Monika Olszewska 98 1140 2004 0000 3002 7521 5244


V. DOSTAWA

1. Na terenie Polski produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą

firm kurierskich.

2. W przypadku dostawy produktu za granicę, Sklep uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

3. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju produktu (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy. Sklep może okresowo zwolnić Klientów z kosztów dostawy zamówionych produktów przy zamówieniach produktów o określonej wartości. W takim przypadku koszty dostawy pokrywa Sklep we własnym zakresie. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie Sklepu.

4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty

5. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

6. W dniu przekazania przesyłki do przewoźnika Klient jest powiadamiany o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany na indywidualnym koncie klienta.

7. Klient jest obowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w chwili odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu za uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu, Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

8. Chwilą wydania produktu Klientowi jest moment odbioru produktu od przewoźnika. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu. Z tej przyczyny Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą produktu lub opóźnieniem w dostawie produktu. Nie pozbawia to Klienta prawa do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa.


VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 („siedmiu“) dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że Sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 („siedem“) dni roboczych. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie wysyłki i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz o przyczynie niemożności zrealizowania zamówienia i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 30 („trzydzieści“) dni od złożenia zamówienia.

3. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji).

VII. DOKUMENT SPRZEDAŻY

Na żądanie Klienta Sklep wystawia dowód zakupu (rachunek) lub fakturę VAT.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

1. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki. Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych naruszeniach lub uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3. Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady produktu lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

4. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailowy kontakt@honorine.pl

5. W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji, jednakże nie jest to obowiązkowe. Produkt musi zostać przesłany z powrotem na adres Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Jeżeli Sklep uzna to za konieczne. Podstawą złożenia reklamacji jest potwierdzenie transakcji.

6. W terminie 14 („czternastu“) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sklep ustosunkuje się do reklamacji powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Mojego Konta lub w adresu wskazane w trakcie składania zamówienia „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

8. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.


X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1. Prawo do zwrotu produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, dalej Konsument oraz osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy przez przewoźnika bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, na adres e-mailowy kontakt@honorine.pl. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy osoby wskazane w ust. 1 powyżej mogą skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt w stanie niezmienionym tj. w takim samym składzie ilościowym i jakościowym, z metkami i niezerwanymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Klient, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zwrotu produktu w terminie 14 („czternastu“) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Zwrot produktu powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

7. Klient, o którym mowa w ust. 1 odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie, jak również produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Sklep zwróci płatności w terminie 14 („czternastu“) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania produktu albo do czasu, gdy otrzyma dowód odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności, chyba że odstępujący od umowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.


XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest („Administrator”).

2. Dane osobowe Klientów Sklepu podawane w procesie dokonania transakcji, w ramach składania zamówienia oraz kontaktu ze Sklepem przetwarzane są przez Honorine („Administrator”).

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania ze Sklepu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o Prawach konsumenta.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności w zakresie prawa konsumenckiego, Sklep nie będzie stosował takiego postanowienia, które zostanie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.

3. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami oraz nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Honorine (Kraków Krowodrza).

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązując się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta innych Klientów, w elementy techniczne systemu informatycznego, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania płatności za produkty. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5. Zabronione jest publikowanie w Sklepie opinii, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym renomę oraz inne dobra osobiste podmiotów trzecich. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie opinii reklamujących inne strony internetowe lub podmioty, a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.

6. Wszelka korespondencja a także produkt zwracany lub reklamowany, powinny być przesyłane na adres Kleszczów 129, 32-084 Morawica, chyba, że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres korespondencyjny.

7. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pomocą pomocą poczty elektronicznej kontakt@honorine.pl.

8. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.honorine.pl są zgodne z rzeczywistością.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.


XI. REGULAMIN

1. Regulamin udostępniany jest Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem http://www.honorine.pl/regulamin.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

3. Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres 30 („trzydziestu“) dni. Do zamówień złożonych i przyjętych w okresie obowiązywania starego Regulaminu stosuje się stary Regulamin. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 30 („trzydziestu“) dni przed ich wejściem w życie.


Regulamin - całość do druku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Honorine.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronach www.honorine.pl, a w szczególności: składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania Klientowi zamówionych produktów, formy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów, zasady korzystania z usług Newslettera oraz zakładania indywidualnego konta Klienta, jak również uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów.

2. Sklep Honorine jest własnością Moniki Olszewskiej, działalność jest prowadzona na zasadach Działalności Nierejestrowej określonych w pakiecie ustaw zwanych Konstytucją Biznesu, (zwaną dalej „Sklepem”).

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aromaterapeutycznych.

4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną („Klient”).

5. Sklep prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Polski jak i prowadzi wysyłkę produktów zagranicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy (w celu zamówienia produktów z wysyłką za granicę prosimy przed złożeniem zamówienia online o kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym kontakt@honorine.pl


6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarkę internetową.

II. OFERTA

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek.

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznej ceny zamówienia w zależności od obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Składając zamówienie, Klient jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3. Sprzedawane przez Sklep produkty są ręcznie wyprodukowane w Polsce w oparciu o certyfikowane komponenty zakupione w granicach Unii Europejskiej oraz zapakowane w pojemniki zakupione w EU (Włochy). Opakowanie zewnętrzne jest wykonane z naturalnej wełny włoskiej.

4. Sklep dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości i ustawień ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości.

5. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez Sklep.

6. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie dokonania transakcji uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.

III. ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem www.honorine.pl.

2. Klienci Sklepu mogą składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie bez konieczności rejestracji oraz zakładania konta. Dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisywane są w formularzu serwisu PayPal, który obsługije płatności.

W trakcie realizacji płatności PayPal wymaga podania następujących informacji:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu kontaktowego;

- adres e-mail.

.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest nieodpłatne.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowym.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią zamówienia, gdzie Klient w zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w nim produktów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy oraz odbioru zamówionych produktów.

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta Sklep wysyła automatycznie potwierdzenie zapłaty.

4. W przypadku złożenia zamówienia, przekazuje zamówienie do realizacji przy jednoczesnym dokonaniu zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o Prawach konsumenta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia transakcji zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży wybranych produktów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sklep zamówień, aż do wyczerpania produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanego formularza odnoszącego się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania produktu do wysyłki do Klienta. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie drogą e-mailową (w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku) kontakt@honorine.pl.

SPRZEDAŻ PRÓBEK PERFUM

8. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania z wybranymi produktami, Sklep prowadzi sprzedaż próbek zapachów 1 ml („Próbki zapachów”).

9. Jednorazowo Klient ma możliwość zamówić tylko 3 zestawy próbek. W celu zakupienia pojedynczych próbek konkretnego zapachu, prosimy o kontakt przez e-mail.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Składając zamówienie, Klient ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego produktu:

1.Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYPAL - prowadzonego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.paypal.pl/pl;

2. Płatność przelewem na konto dla zamówień składanych drogą e-mailową:


Na rachunek: Monika Olszewska 98 1140 2004 0000 3002 7521 5244

V. DOSTAWA

1. Na terenie Polski produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pomocą

firm kurierskich.

2. W przypadku dostawy produktu za granicę, Sklep uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

3. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju produktu (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy. Sklep może okresowo zwolnić Klientów z kosztów dostawy zamówionych produktów przy zamówieniach produktów o określonej wartości. W takim przypadku koszty dostawy pokrywa Sklep we własnym zakresie. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie Sklepu.

4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty

5. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

6. W dniu przekazania przesyłki do przewoźnika Klient jest powiadamiany o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany na indywidualnym koncie klienta.

7. Klient jest obowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w chwili odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu za uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu, Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

8. Chwilą wydania produktu Klientowi jest moment odbioru produktu od przewoźnika. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu. Z tej przyczyny Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą produktu lub opóźnieniem w dostawie produktu. Nie pozbawia to Klienta prawa do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 („siedmiu“) dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że Sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 („siedem“) dni roboczych. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie wysyłki i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz o przyczynie niemożności zrealizowania zamówienia i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 30 („trzydzieści“) dni od złożenia zamówienia.

3. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji).

VII. DOKUMENT SPRZEDAŻY

Na żądanie Klienta Sklep wystawia dowód zakupu (rachunek) lub fakturę VAT.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

1. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki. Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych naruszeniach lub uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.

2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3. Niesporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady produktu lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

4. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailowy kontakt@honorine.pl

5. W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji, jednakże nie jest to obowiązkowe. Produkt musi zostać przesłany z powrotem na adres Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Jeżeli Sklep uzna to za konieczne. Podstawą złożenia reklamacji jest potwierdzenie transakcji.

6. W terminie 14 („czternastu“) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sklep ustosunkuje się do reklamacji powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Mojego Konta lub w adresu wskazane w trakcie składania zamówienia „Złóż zamówienie bez rejestracji“.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

8. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sklep nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1. Prawo do zwrotu produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, dalej Konsument oraz osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy przez przewoźnika bez podawania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, na adres e-mailowy kontakt@honorine.pl. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy osoby wskazane w ust. 1 powyżej mogą skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt w stanie niezmienionym tj. w takim samym składzie ilościowym i jakościowym, z metkami i niezerwanymi plombami, bez uszkodzeń i śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Klient, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zwrotu produktu w terminie 14 („czternastu“) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Zwrot produktu powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

7. Klient, o którym mowa w ust. 1 odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie, jak również produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Sklep zwróci płatności w terminie 14 („czternastu“) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania produktu albo do czasu, gdy otrzyma dowód odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności, chyba że odstępujący od umowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.

XI. REGULAMIN

1. Regulamin udostępniany jest Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem http://www.honorine.pl/regulamin.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

3. Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres 30 („trzydziestu“) dni. Do zamówień złożonych i przyjętych w okresie obowiązywania starego Regulaminu stosuje się stary Regulamin. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 30 („trzydziestu“) dni przed ich wejściem w życie.

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest („Administrator”).

2. Dane osobowe Klientów Sklepu podawane w procesie dokonania transakcji, w ramach składania zamówienia oraz kontaktu ze Sklepem przetwarzane są przez Honorine („Administrator”).

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania ze Sklepu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o Prawach konsumenta.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności w zakresie prawa konsumenckiego, Sklep nie będzie stosował takiego postanowienia, które zostanie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.

3. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami oraz nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę sprzedaży produktów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Honorine (Kraków Krowodrza).

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązując się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta innych Klientów, w elementy techniczne systemu informatycznego, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania płatności za produkty. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5. Zabronione jest publikowanie w Sklepie opinii, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym renomę oraz inne dobra osobiste podmiotów trzecich. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie opinii reklamujących inne strony internetowe lub podmioty, a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.

6. Wszelka korespondencja a także produkt zwracany lub reklamowany, powinny być przesyłane na adres Kleszczów 129, 32-084 Morawica, chyba, że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Klientowi inny adres korespondencyjny.

7. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pomocą pomocą poczty elektronicznej kontakt@honorine.pl.

8. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.honorine.pl są zgodne z rzeczywistością.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.